Nieuws

Kopij Voetius 2 februari 2023 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 5 februari 2023  
10.00 uur ds. A.J. Mouw, voorbereiding HA
18.30 uur ds. M. van Duijn, Zeist. Focusdienst

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Jetse van Tilburg, telefoonnr. 693220
– Kinderoppasdienst: Wenda Vos, Heidi Bouman, Janine Vos, Nadine van Hemert, Emma Kraaij en Myrthe Versluis
– Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en eredienst en 3. Thuisfront Remon en Mary 
– Bij de diensten: Zondagmorgen 12 februari hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Zondagmorgen 5 februari proberen we daar dus al wat over na te denken, als voorbereiding. We lezen in de drie diensten rond het Avondmaal verder uit de Bergrede. Zondagmorgen 5 februari staat 6:1-8 en 16-18 centraal. Het gaat daar over onze buitenkant en onze binnenkant. Godsdienstig gedrag is prachtig, behalve als het voor de bühne is. In een tijd waarin alles publiek en openbaar moet, is de verborgenheid die Jezus onderstreept een prachtige correctie. Zondagmorgen 12 februari leert Jezus ons bidden, met het bekende ‘Onze Vader’ in 6:9-15. Ik wil daarin vooral stilstaan bij wat de Heere Jezus direct na dat gebed zegt over vergeving: ontvangen om te delen. In de avonddienst zoeken we telkens naar hoe het vieren praktisch kan worden. Zo lezen we in die dienst 6:19-34, over bezorgdheid. Hoe zou Avondmaal vieren ons kunnen helpen om anders bezorgd te zijn? Ik zie uit naar wat de Heere God ons door Zijn Woord en sacrament in deze diensten geven zal. We bidden om gezegende diensten! 

Preekbespreking 
Zondag 5 februari na de avonddienst is er in de kerk weer een preekbespreking. Napraten over de preek en het met elkaar hebben over wat dit voor ons dagelijks leven kan betekenen. We hopen u/jou te zien, wees welkom!

Rondom pastoraat
Censura Morum: Als wij samen Avondmaal vieren is dat bedoeld ter versterking van ons geloof en tot opbouw. Het kan zijn dat er dingen spelen die dat in de weg staan. Dingen in je persoonlijke leven, gebeurtenissen of uitspraken in je relatie met een ander. Dat kan zijn binnen de kerkenraad, binnen de gemeente, in gezinnen. Het is goed om daarom op weg naar het Avondmaal daarover gesprekken te voeren. In de kerkenraad proberen we dat vaker te (gaan) doen. Maar elke keer geven we elkaar in de hele gemeente ook de ruimte om dat te doen. Dát is de betekenis van censura morum. Voorheen waren daarvoor op een moment in de week van voorbereiding twee ambtsdragers aanwezig in de consistorie. Als er iets is dat jou of een ander in de weg staat om samen Avondmaal te vieren, neem dan voorafgaand aan de viering contact op met ds. Mouw. Zo kunnen we eventuele zorgen recht doen en zoeken naar verzoening en viering. We hopen dat deze nieuwe vorm tot zegen zal zijn. De kerkenraad

Bezinningsmoment
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er D.V. 9 februari om 20.00 uur een kort bezinningsmoment in de kerk. We bidden, zingen, lezen en luisteren, als hulpmiddel op weg naar de zondagse viering. Welkom! 

Verkoop tassen en kleden 
Graag brengen wij u de verkoop nogmaals onder uw aandacht. Het thuisfront van Remon en Mary ontving van een gemeentelid een verzameling tassen en kleden. Deze zijn beschikbaar gesteld om te verkopen. De winst van deze verkoop is bestemd voor het werk van Remon en Mary. De verkoop vindt plaats op zaterdag 4 en 11 februari tussen 9.30 en 11.30 uur in de hal van de kerk. Van harte welkom.
De thuisfrontcommissie.

Rondom kring en vereniging   
Mannenvereniging Augustinus 
Maandag 6 februari hopen wij weer elkaar in Rehoboth te ontmoeten om 19.30 uur. Thema: de Openbaring van Johannes deel 6, over Openbaring 7. (Herv. Vaan nov. 2022). Alle mannen hartelijk welkom!’

 Samen zijn 70+ en alleenstaanden 
Op woensdag 8 februari zal er weer een gezellig ‘Samen zijn’ in de zaal van de kerk. Om 10 uur staat de koffie klaar met wat lekkers. Rond 12 uur zal er een gratis maaltijd worden geserveerd. Hiervoor graag opgeven bij Hanny tel. 0630704452. Heeft u vervoer nodig geef dat dan ook door. Allen weer hartelijk welkom

Oude kerk 
Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Rondom jeugdwerk
Follow Me 
Met Follow Me denken we 6 en 7 februari met de tieners na over de Geest: Hij geeft me nieuw leven en Hij wijst me op Jezus. 

Belijdeniscatechese 
Met belijdeniscatechese gaat het 6 februari over de voorzienigheid van God. We bidden om mooie ontmoetingen. 

Overpeinzing 
Hoewel ds. Blok toch wel in de vorige keer beschreven traditie stond, bestond het verschil niet zozeer in de levensstijl, maar vooral wat te maken heeft met de opvattingen van onder andere, het beeld dat men had over God-in-Christus, de verhouding van verbond en verkiezing, het aanbod van genade en de toe-eigening van het heil. Er werd veel meer ‘van bovenaf’ gepreekt dan men gewend was. Kortweg gezegd, vanuit de beloften van het Evangelie. Ging het voor die tijd maar al te vaak over de (vrome) mens op de weg der godzaligheid, nu ging het veel meer over Gods Verbond en het beloofde heil in Christus, voor eenieder die gelooft. Er zat veel meer persoonlijke en directe confrontatie met het evangelie in. De prediking was onvoorwaardelijk. Kennelijk zag ds. Blok veel meer in het hanteren en toepassen van de geestelijke wapenrusting, dan het op strakke wijze trachten te handhaven van de traditie. 

Andere vormen van samenspreken zijn het waard om onderzocht te worden. Terecht is wel eens opgemerkt, dat de vorm van onze traditionele kerkdienst niet ‘de alleen zaligmakende manier is’. Ds. Blok dacht hier in de eerste plaats aan de dialoog, het gesprek op Bijbelkringen, gespreksgroepen en studiekringen. Zo hield ds. Blok mogelijkheden open voor de toekomst, wanneer hij even verder zegt dat ‘de vormen zich kunnen wijzigen, als de kern van de zaak maar blijft gehandhaafd: predikt het Evangelie’. (Wordt vervolgd) Ad de Bruin

Inzameling oud ijzer 
De container voor de inzameling van oude metalen staat op het adres Polstraat 84-C. De container staat direct na het grasveld rechts, achter de coniferen en is makkelijk bereikbaar. Geen koelkasten – (vaat)wasmachines – diepvrieskisten – velgen met autobanden – printers -kopieerapparaten. Wel mogen elektrische apparaten en oude accu’s ingeleverd worden. Heeft u vervoersproblemen? Bel Gerrit Vos 06 30 67 96 99 of Ad de Kok 691117.

Verantwoording 
Ds. Mouw ontving op bezoek € 100,00. Hartelijk dank voor deze bijdrage!  De kerkrentmeesters

Kopij Voetius 
Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 6 februari – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie 
‘Het zijn slechte tijden, het zijn moeilijke tijden. Zoals we zijn, zo zijn de tijden. Wíj zijn de tijden en de tijden veranderen door ons’. Dat citaat appte pas iemand me, n.a.v. een dienst. Prachtige woorden van Augustinus. Het vraagt een grote wijsheid om je tijd te verstaan, laat staan die te veranderen. Misschien is dat wel de grootste puzzel van discipelschap vandaag. Ik ben daarin dankbaar dat we in de gemeente juist als generaties aan elkaar gegeven zijn. Jong en oud hebben daarin elkaar echt nodig. Tot de dag waarop tijd overgaat in eeuwigheid!  Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw

Kerkblad Voetius 02-02-2023

Kopij Voetius 2 februari 2023 Hervormde Gemeente Aalburg Diensten zondag 5 februari 2023   10.00 uur ds. A.J. Mouw, voorbereiding HA 18.30 uur ds. M. van Duijn, Zeist. Focusdienst Rondom de eredienst – Kerkauto: Jetse van Tilburg, telefoonnr. 693220 – Kinderoppasdienst: Wenda Vos, Heidi Bouman, Janine Vos, Nadine van Hemert, Emma Kraaij en Myrthe Versluis – Collecten: 1. Ouderenwerk 2. Kerk en eredienst en 3. Thuisfront Remon en Mary  – Bij de diensten: Zondagmorgen 12 februari hopen we het Heilig…

Actie Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans loopt formeel op haar einde. Inmiddels is al een mooi bedrag ontvangen, dank daarvoor!! Van de > 650 uitgestuurde enveloppen zijn er 209 reacties ontvangen. Wil iedereen die nog niet gereageerd heeft dit alsnog doen? Dan zorgen we samen voor een prachtige opbrengst! Heeft u/heb jij onverhoopt geen envelop ontvangen? Geen probleem! U kunt per mail ook uw toezegging bevestigen. Dit kan naar het adres van Hans van Bergeijk,  via van.bergeijk@kpnmail.nl. Ook staat in de hal van…

Enquête Focus

Aan het einde van het eerste jaar van Focus, willen we onderzoeken of we op de goede weg zijn met het Focustraject en de begeleiding daarvan.Wat gaat goed? Wat kan beter?  De komende drie weken is er daarom de mogelijkheid om een online-enquête in te vullen.