Kerkblad Voetius 11-04-2024

Kerkblad Voetius 11-04-2024

Kopij Voetius 11 april 2024 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 14 april 2024  
10.00 uur ds. J. de Koning, Alphen a/d Rijn
18.30 uur ds. A.J. Mouw

Rondom de eredienst
– Kerkauto: Johan van Rijswijk, telefoonnr. 06 23 81 53 14
– Kinderoppasdienst: Heidi Bouman, Lianne Hoefnagel, Renee Vos, Kirsten van Ballegooijen, Mare Steenstra en Raisa Booi
– Collecten: 1. Woord en Daad 2. Kerk en Eredienst en 3. De Burg
– Bij de diensten: De komende zondagen gaan we weer verder met Simson. Deze zondagavond lezen we Richteren 16:1-21: Simson en Delila. De week erop, in een Opendeurdienst, wil ik wat algemener stilstaan bij wat er rond Simson gebeurt. De aantrekkingskracht in zijn leven, de verleiding waar hij voor valt, het grensoverschrijdende gedrag, de rol van seks die hem in bedwang lijkt te hebben: genoeg raakvlakken met onze tijd, lijkt me… Zondagavond 28 april sluiten we deze serie dan af met het laatste stukje van hoofdstuk 16. We bidden om gezegende diensten.

Rondom kring en vereniging
Koffie Ochtend Woensdag 17 april hebben we de laatste Bijbelstudie ochtend van dit seizoen. We lezen hoofdstuk 4 ‘Als het maar uit je hart komt’ uit het boekje van Anne van Olst ‘Bidden kun je leren’. Half 10 staan koffie, thee en wat lekkers klaar in de consistoriekamer.

70+ kring 18 april is er weer een bijeenkomst. We denken na over de preek van zondagmorgen 7 april, over samen bidden n.a.v. Handelingen 21. Welkom!

50+ Afsluiting Vrijdagavond 19 April sluiten we het seizoen af met een Chinese maaltijd. U kunt u hiervoor nog opgeven vóór 12 april bij Klaas en Sina Verbeek, Polstraat 34b. U wordt dan de 19e om 18.00 uur bij hen verwacht. Hartelijk welkom!

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Overpeinzing Ziende op Jezus. We mogen de Heere dankbaar zijn voor de vele zegeningen van de medische wetenschap. Vele mensen kunnen worden geholpen en genezen. Helaas niet allemaal, maar gemiddeld genomen worden we ouder. Toch is er altijd weer de keerzijde. Want wanneer er ook voor de medici geen raad meer is, rest dikwijls nog alleen de pijnbestrijding. Om zo, zoals we dat dan noemen, comfortabel te kunnen sterven. Je ziet mensen in zieken- en verzorgingshuizen en ook in je directe omgeving soms in korte of langere tijd zó aftakelen, dat er bijna niets van overblijft. Vooral ook als je daar persoonlijk dicht bij wordt betrokken of nog meer, als het jezelf treft. Alles wordt dan anders. Wat besef je dan opeens de betrekkelijkheid en de gebrokenheid van ons bestaan! Daar liggen zij, geheel afhankelijk van anderen. Wat is er soms nog over van die boom van een kerel, van die flinke vrouw, van die lieve jongen of van dat leuke meisje.  Uiteindelijk kost het vroeg of laat ons allemaal het leven. Zie de mens. Maar door dit beeld heen, zien we die andere Mens: Jezus. We kijken nog even terug. Wat was er nog over van die flinke, veelbelovende man, nog in de bloei van zijn leven. Gegeseld, veracht, bespuwd. Wat heeft Hij veel zieken genezen, en zelfs doden opgewekt. Daar, op Golgotha, heeft Hij gehangen, als plaatsvervanger van u, jou en mij. Beladen met al mijn bravour, mijn opsmuk, maar ook met al mijn leed, verdriet, mijn pijn, al mijn ziekten, ja, ook met al mijn zonden. Door Hem weggedragen naar de poel van de eeuwige vergetelheid! De oude mens, met Christus gekruisigd.  Maar ziende op Hem, mag ik er met volkomen zekerheid op vertrouwen, dat ik óók met Hem zal leven! Al de (duivelse) aanklachten die tegen mij getuigen zijn uitgewist! Denk in dit verband nog eens aan uw doop en de dag waarop u antwoord gaf en belijdenis deed van uw geloof! Lees, hoe Paulus hier zulke mooie dingen over schrijft in Romeinen 6, vers 1 t/m 6 of bijvoorbeeld Colossenzen 2, vers 4 t/m 15 (vooral vs 13 en 14). 

                                                                                                    Ad de Bruin

Verantwoording Ouderling Ton Schoon ontving op bezoek €50,- bestemd voor de kerk. De toezeggingen actie Kerkbalans 2024 staat met het mooie bedrag op €136.556,-. Hartelijk dank voor deze bijdrage!                 De Kerkrentmeesters                                                                             

Kopij Voetius Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 15 april – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Het heeft me rond Pasen bemoedigd: het historische van de grote dingen waarin we geloven. Zowel in de diensten als bij belijdeniscatechese dachten we erover na. Wij geloven geen mooi verhaal dat verder losstaat van wat je kunt aanwijzen of zelfs bewijzen. We geloven in een Evangelie dat verbonden is aan de geschiedenis. Er hebben daadwerkelijk grote veranderingen plaatsgevonden en ons geloof en de kerk van nu is daar één van de vruchten van. De Heere Jezus leeft, niet alleen in ons hart of als wij daarvan zingen maar echt, werkelijk, als levend feit. Soms hoef ik me niet altijd af te vragen hoe het erbij staat met mijn gevoel en geloof deze dag; soms mag ik gewoon vertrouwen op wat er is gebeurd. In het vertrouwen dat er nog zoveel gebeuren zal. Bijzonder!

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw