Kerkblad Voetius 15-04-2021

Kerkblad Voetius 15-04-2021

Kopij Voetius 15 april 2021 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 18 april 2021 

10.00 uur ds. A.J. Mouw

18.30 uur ds. J. Haeck, Zeist

Rondom de eredienst

– Kinderoppasdienst: Aanwezig

– Kerkauto: wegens de huidige omstandigheden zal de kerkauto voorlopig (tot nader order) niet rijden.

– Collecten: 1. diakonie 2. kerk en eredienst en 3. De Burg

U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters over te maken. Ook via de kerk app is een collectebijdrage mogelijk.

Zie voor meer informatie: https://hervormdaalburg.nl/collecte/

– Bij de diensten: Na de teksten van en over Jezus en Zijn gebed wil ik de komende tijd wat teksten over gebed lezen uit andere Schriftgedeelten dan de Evangeliën. Komende zondag lezen we Kolossenzen 4, met de nadruk op vers 2. We worden daar opgeroepen om sterk aan te houden in het gebed en daarin waakzaam te zijn met dankzegging. Een wonderlijk geheel van woorden. Sterke betrokkenheid en waakzame dankbaarheid. We zien uit naar hoe die woorden ons in ons (gemeente)leven tot zegen zullen zijn! 

Trouwdienst Thomas & Lorena D.V. vrijdag 23 april vragen we met en voor Thomas en Lorena Versteeg-Vos (Korenmolen 4 4268 GW Meeuwen) Gods zegen over hun huwelijk. Hun trouwplannen waren er vorig jaar al. Vanwege corona kon dat toen niet doorgaan op de manier waarop ze dat voor ogen hadden. Het burgerlijk huwelijk is toen wel gesloten, de kerkelijke inzegening en het feest wachtten op het moment waarop meer mensen in de feestvreugde konden delen. De datum van 23 april werd geprikt. Nu de maatregelen nog altijd scherp zijn is toch besloten deze keer door te gaan met organiseren. Te ver vooruitschuiven voelt ook vreemd. De dienst en het feest zullen daarom toch worden gevierd, in de vormen die mogelijk zijn. We bidden hen van harte Gods zegen toe in hun leven als man en vrouw met Hem! 

Zes-jaarlijkse stemming Om de zes jaar krijgen de belijdende leden van de gemeente de mogelijkheid om te stemmen over de manier waarop kerkenraadsleden worden gekozen. De laatstgehouden stemming heeft plaatsgevonden in april 2015. In april van dit jaar dient er daarom opnieuw gestemd te worden. De stemming vindt plaats op D.V. maandag 26 april en valt samen met de geplande verkiezing van ambtsdragers. Op deze avond ontvangt u daarom naast het formulier voor verkiezing van ambtsdragers, ook een formulier waarop u kunt kiezen uit de navolgende mogelijkheden: Wilt u de kerkenraad voor de komende zes jaar machtigen om dubbeltallen per vacature op te stellen? Kiest u voor ja. Wanneer de gemeente nu in meerderheid hiervoor kiest, dan blijft de manier van verkiezen van kerkenraadsleden ongewijzigd. Kiest u voor nee, dan wilt dat zeggen dat de lidmaten de bevoegdheid geheel aan zichzelf houden. Als een naam door tien lidmaten is ingediend, moet deze naam op de verkiezingslijst worden geplaatst. Op de avond van de ambtsdragers-verkiezing wordt door de lidmaten uit de namen die op de verkiezingslijst staan, een keuze gemaakt. Wanneer de gemeente in meerderheid voor deze manier kiest, wordt in de komende zes jaar de verkiezing van kerkenraadsleden op deze nieuwe wijze uitgevoerd. Deze nieuwe manier van stemmen zal dan in gaan op 1 september 2021. Omdat er op dit moment een verkiezingsronde voor drie nieuwe ambtsdragers loopt, willen we deze lopende ronde, met mogelijk meerdere verkiezingen, eerst op de nu bestaande manier afronden, voordat de nieuwe manier van start gaat. In de verkiezingsregeling is de mogelijkheid van stemmen bij volmacht opgenomen, voor ten hoogste twee andere gemeenteleden. Het volmacht-formulier en een nog uitgebreidere uitleg zijn terug te vinden op de website. Zie https://hervormdaalburg.nl/zes-jaarlijkse-stemming/

Inschrijven voor erediensten Er mag worden gereserveerd, tot maximaal 30 personen per dienst, voor één van de volgende diensten: zondagmorgen 18 april, zondagavond 18 april. Zondagmorgen 25 april (open deur dienst), zondagavond 25 april. Zondagmorgen 2 mei, zondagavond 2 mei. Zondagmorgen 9 mei, zondagavond 9 mei. Donderdagmorgen 13 mei (Hemelvaartsdag). Als er twee dagen voor een dienst nog plaats is, mag iedereen de vrije plaatsen vanaf dat moment reserveren. 

Reserveren kan via: https://hervormdaalburg.nl/inschrijven-erediensten/ Mocht internet voor u lastig zijn, bel dan met Johan van Rijswijk (0623815314)

Paasspeurtocht Beste gemeenteleden, wij willen jullie bedanken voor jullie enthousiaste deelname aan de speurtocht tijdens Pasen. Leuk om op deze manier elkaar toch even te zien. De kou hield jullie niet tegen om naar de boodschap van Pasen op zoek te gaan. En de boodschap was (de oplossing): Wees niet bang Hij leeft! Een hoopvolle boodschap waar we ons aan vast mogen houden, al is dat niet altijd makkelijk. Daarom hebben we elkaar nodig. Jouw zwaai of een vriendelijk woord waar jezelf misschien niet eens bij stilstaat kan een ander precies even nodig hebben. Zo mogen we elkaar aan de boodschap van Pasen blijven herinneren en ervan uitdelen. De antwoorden van alle vragen staan ook in de kerkapp. Als je het niet kunt vinden/downloaden laat het weten: info@isyou.nl Ook de mensen die platen op hebben gehangen, hartelijk bedankt voor de leuke medewerking!

Oude kerk Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Verantwoording De collectes over de maand maart brachten de volgende bedragen op: kerk en eredienst € 1.84040 – onderhoud panden  € 386,10 en de Burg € 1.412,30. De biddag-collecte bracht € 3.876,10 op.  Ds. Mouw ontving op bezoek € 20,00 bestemd voor de kerk en € 50,00 bedoeld als gift voor de vrijwillige bijdrage 2021.  Hartelijk dank voor al  deze bijdragen!  De Kerkrentmeesters

Kopij Voetius  Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 19 april – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie ‘Verzink Uw overvloedige goedheid diep mijn leven in; dat ik, grenzeloos ontvangend, grenzeloos mag geven; dat ik Paasnieuw mag zijn’. Vrij vertaald waren dat de woorden van een gebed dat ik las. Ze kwamen binnen. Paasnieuw, dat wil ik zijn. Vernieuwd door de levende Jezus. Overweldigd door de gevende God! Als wij bidden zoeken we vaak naar spontane woorden, alsof dat het beste is. Vaste gebeden lijken ons vaak kil en koud. Maar juist de afgelopen weken werd ik geraakt door prachtig omschreven gebeden. Woorden kunnen ertoe doen; ze kunnen de pracht van Gods goedheid dichtbij brengen. Laten we niet vergeten te putten uit de enorme schat aan gebeden, in de traditie van Israël en de christelijke gemeente.

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw