Kerkblad Voetius 23-06-2022

Kerkblad Voetius 23-06-2022

Kopij Voetius 23 juni 2022 Hervormde Gemeente Aalburg

Diensten zondag 26 juni 2022 
10.00 uur ds. A.J. Mouw. Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur John Meijerink. Opendeurdienst
Rondom de eredienst
– Kinderoppasdienst: Tanja Vente, Joan Vos, Lianne Hoefnagel, Renee Vos en Rosalyn de Kok
– Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk en eredienst en 3. De Burg 
– Bij de diensten: De komende Avondmaalsviering lezen we Hebreeën 4-5. In de voorbereiding komende zondag staan we stil bij hoofdstuk 4:1-13. Het gaat daar over het binnengaan van rust. Sabbatsrust, waarin je mag rusten van jouw werk om te genieten van Gods werk. Als we iets vieren met het Avondmaal, dan dat! Tegelijk is dat niet zomaar een uitgemaakte zaak. Wonderlijk genoeg gaat het over ‘beijveren om de rust binnen te gaan’. Dat lijkt raar: rennen om te rusten. Toch bepaalt het ons bij de ernst, het serieuze karakter, van wat God te geven heeft. Groots, genadig – en tegelijk niet automatisch en vanzelfsprekend. We hopen in de voorbereiding beide polen recht te doen. In de viering lezen we dan vers 14-16. Als íets de reden is om te kunnen komen, dan onze grote Hogepriester, die ons zo goed begrijpt. In de dankzeggingsdienst lezen we hoofdstuk 5, met name vers 11-14. Over wat het vieren van wie Jezus is met ons leven mag doen: vast voedsel, een woord van gerechtigheid, onderscheiden tussen goed en kwaad. We bidden om gezegende diensten. 

Opendeurdienst 
‘Ontvangen en doorgeven’. Dat is het thema waar John Meijerink over zal spreken op zondagavond 26 juni. De dienst begint om 18.30 uur. Van harte welkom deze avond! Na de dienst is er koffie, thee of een glaasje fris en ontmoeting met elkaar. Deze dienst is ook mee te beleven op kerkdienstgemist.nl; https://kerkdienstgemist.nl/stations/357-NH-Gem-Aalburg of via de website van de kerk.

Van oude naar nieuwe kerk 
Op woensdag 22 juni was het alweer tien jaar geleden dat onze nieuwe kerk ceremonieel werd ingewijd. Ruim twee en een half jaar is er door veel vrijwilligers en enkele bedrijven aan de kerk gewerkt. Hoewel de eerste steen pas op 7 januari 2011 werd gelegd, was de bouw reeds een half jaar eerder begonnen. Er moest haast worden gemaakt omdat in de periode van oktober tot maart niet langs de dijk gegraven mag worden. Voor die tijd moest daarom de fundering reeds zijn gelegd, zodat de bouw in de wintermaanden door kon gaan.  De toen nog in leven zijnde bejaarde Henk van den Broek sr., die in de diverse ambten die hij bekleedde, zoveel voor de gemeente heeft betekent, droeg bij de inwijding samen met zijn zoon Henk jr. en zijn kleinzoon Matthias de kanselbijbel, het doopvont en het avondmaalstel van de oude naar de nieuwe kerk. Daarna volgde een kerkdienst in de nieuwe kerk. De liturgie was geïnspireerd door een tweetal Bijbelgedeelten: 1 Koningen 8 (ingebruikname tempel door Salomo) en 1 Kronieken 15 en 16 (de intocht van de Ark in Jeruzalem) en dan met name het gebed van Salomo en het lied van David. In deze gedeelten spelen thema’s als dankbaarheid, verootmoediging, schuldbelijdenis verzoening, toewijding en lofprijzing een grote rol. Ook hebben muziek en zang een belangrijke plaats. Op zondag 24 juni vond de opening plaats met vele gasten en genodigden. Wellicht is het interessant ook nog eens de betekenis van het logo wat tegen de gevel van de kerk is aangebracht, te beschrijven. Dat bewaren we voor een volgende keer.

Werkgroep Bulgarije 
Zaterdag 2 juli organiseert Werkgroep Bulgarije weer een carwash. Tussen 9.00 en 13.00 uur staan de deelnemers van dit jaar voor u klaar om uw auto weer brandschoon wassen. De kosten van het wassen zijn €10, dit is inclusief een kopje koffie/thee en een cupcake. De opbrengst van deze actie zal volledig naar Werkgroep Bulgarije gaan. De betaling kan gepast contant of via het scannen van een QR-code.

Rondom kring en vereniging   
Mannenvereniging Augustinus 
Maandag 27 juni hopen wij weer elkaar voor het laatst van het seizoen te ontmoeten in Rehoboth om 19.30 uur. Thema is: Paulus’ geestelijke boekhouding. (Filippenzen 3 : 1 – 11) Wees welkom!

Oude kerk 
Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Oud papier 
Zaterdag 25 juni wordt het oud papier opgehaald door de Gereformeerde Gemeente

Inzameling oud ijzer 
De container voor de inzameling van oude metalen staat op het adres Polstraat 84-C. De container staat direct na het grasveld rechts, achter de coniferen en is makkelijk bereikbaar. Geen koelkasten – kopieerapparaten. vaatwasmachines – diepvrieskisten – velgen met autobanden – printers – Wel mogen elektrische apparaten, oude accu’s en wasmachines ingeleverd worden. Heeft u vervoersproblemen? Bel Gerrit Vos 06 30 67 96 99 of Ad de Kok 691117.

Kopij Voetius 
Berichten voor de volgende Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 27 juni – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie 
Afgelopen periode ben ik benoemd in de Raad van Toezicht van de GZB. Als predikant mag ik daarin meedenken in (de organisatie van) het zendingswerk. Er zijn contacten met zendingswerkers, er is bezinning op beleid, het gaat over zoeken naar een wereldwijd Evangelie dat gemeenten daar én hier tot zegen kan zijn. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om in dit stukje vrijwilligerswerk mee te mogen doen. Geloven bepaalt je bij grotere verbanden dan alleen je eigen leven of je eigen gemeenschap. We hebben elkaar nodig, in ons dorp, landelijk en wereldwijd. Juist de stem van de wereldkerk kan onze discussies relativeren en ons hart bemoedigen. God werkt, op zóveel plekken en manieren! Ik hoop een steentje bij te mogen dragen in de verbinding van werelden en stemmen. 

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw