Kerkblad Voetius 25-02-2021

Kerkblad Voetius 25-02-2021

Diensten zondag 28 februari 2021 

10.00 uur ds. A.J. Mouw Viering Heilig Avondmaal

15.00 uur ds. A.J. Mouw voortzetting viering HA

18.30 uur ds. A.J. Mouw voortzetting viering HA, tevens dankzegging

Rondom de eredienst

– Kinderoppasdienst: wegens de huidige omstandigheden is er geen oppasdienst 

– Kerkauto: wegens de huidige omstandigheden zal de kerkauto voorlopig (tot nader order) niet rijden.

– Collecten: 1. Stichting Aleh Israёl  2. kerk en eredienst en 3. De Burg. De Avondmaalscollecte is bestemd voor Open doors

U mag uw bijdrage geven door gebruik te maken van de QR-code of door het bedrag per bank aan het college van kerkrentmeesters over te maken. Ook via de nieuwe kerk app is een collectebijdrage mogelijk.

– Bij de diensten: Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Er is, net als de vorige keren, gelegenheid om zowel in de kerk als thuis mee te vieren. Voor een aantal zal thuisvieren een hoge drempel opleveren, vanuit principiële of praktische bezwaren. Laten we elkaar daarom de ruimte geven: als je het lastig vindt om thuis te vieren, reserveer dan zo snel mogelijk. Als je geen bezwaren hebt tegen thuisvieren, wacht dan even met reserveren tot bijvoorbeeld zaterdag. Zo kunnen we ook in deze dingen voor elkaar zorgen. We staan deze diensten stil bij Jezus’ bede ‘vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hen vergeven die ons iets schuldig zijn’ (bijv. Mattheüs 6: 12). Het gaat dus over bidden om vergeving en geven van vergeving. De Heere Jezus koppelt die beide dingen onlosmakelijk aan elkaar vast (Matt. 6:14-15). Je kunt niet biddend om het ene vragen om vervolgens een ander hetzelfde te weigeren. In het verhaal dat Hij vertelt in Mattheüs 18 komen die beide dingen terug in één en dezelfde persoon. Eerst staat hij in de schuld, daarna is hij de schuldeiser. In de morgen- en middagdienst kijken we vooral naar de knecht die in de schuld staat (23-27), in de avonddienst naar de knecht die ineens schuldeiser wordt (28-34). In het Avondmaal komen vergeving ontvangen en vergeving doorgeven prachtig bij elkaar. Juist vanuit ontvangen genade mogen we die ook aan elkaar gunnen. Het vieren, al is dat dan op afstand, bindt ons samen, juist doordat het om vergeving mag gaan. Vergeving is zo bevrijdend. Dat maakt echt alles anders. Ik hoop dat we het zondag mogen ervaren: de bevrijding van het ontvangen en óók de bevrijding van het doorgeven. We bidden om gezegende

Viering Heilig Avondmaal A.s. zondag hopen we samen weer het Heilig Avondmaal te vieren, op een manier zoals we dat ook in november hebben gedaan, met 30 bezoekers per dienst. Voor gemeenteleden die het lastig vinden om thuis te vieren willen we zoveel mogelijk ruimte geven om het avondmaal in de kerk te vieren. Daarom is besloten om op deze zondag drie diensten te houden, om 10, 15 en 18.30 uur. Iedere dienst met maximaal 30 personen. De diensten om 10 en 15 uur hebben dezelfde liturgie en dezelfde preek. In de dienst van 18.30 uur zal tevens dankzegging worden gehouden. In de kerkzaal zullen drie tafels verspreid over de ruimte bij rijen met 10 stoelen worden gezet. Op het aangegeven moment kunt u omstebeurt opstaan, naar de tafel lopen en met brood en wijn teruggaan naar uw plek. Er is in de drie diensten gelegenheid om thuis mee te vieren. Zorg in dat geval zelf voor brood en wijn. Als iedereen die mee wil vieren brood en wijn heeft, vieren we in één gezamenlijk moment dan het Avondmaal. We hopen en bidden dat ons gezamenlijke vieren, in de kerk en thuis, tot Zijn gedachtenis en onze eenheid en vreugde mag zijn. Inschrijving voor avondmaals-diensten 28 februari: Er kan worden ingeschreven voor één van de drie avondmaals-diensten: ‘s-morgens: 10.00 uur, ‘s-middags: 15.00 uur en ’s-avonds: 18.30 uur, met maximaal 30 bezoekers per dienst (exclusief degenen die een taak hebben). Reserveren kan via: https://hervormdaalburg.nl/inschrijven-erediensten/ Mocht reserveren via internet voor u lastig zijn, bel dan met Johan van Rijswijk (06-23815314).

Oude kerk open Elke donderdagmiddag is van 14.00 tot 15.45 uur het oude kerkje van Aalburg open. Open om even stil te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie of thee te drinken.

Rondom jeugdwerk

Follow Me  8 en 9 maart ontmoeten we elkaar weer een half uurtje, via een link die je in je appgroepje van je mentor krijgt toegestuurd. Tot dan! 

Kopij Voetius  Let op! De Voetius van volgende week 4 maart is ivm Biddag voor twee weken. Berichten voor deze Voetius kunt u/kan jij tot uiterlijk maandag 2 maart – 18.00 uur, per mail inleveren via onze website https://hervormdaalburg.nl/contact/

Uit de pastorie Boeiend hoe de Schepping ons deze dagen even lucht geeft. Drie weekenden op rij: eerst sneeuw, toen ijs en daarna de lente. Massaal genoten we van wat de Schepping ons te bieden had. We hebben ervaren hoe buitenlucht dingen kan relativeren. Ik geloof dat een nabije omgang met de Schepping een stukje Koninkrijk van God is. Een wandeling doet je dieper goed dan entertainment. Als dat zo is: hebben we ons dan niet teveel omringd door techniek? Leveren we ons leven niet wat al te graag over aan telefoons, computers en tv’s? We hebben Schepping nodig, zoals Psalm 19 Gods Woord en Zijn Schepping aan elkaar verbindt. Ik hoop van harte dat dit iets is dat we kunnen vasthouden, ook als (op een voor ons nog onbekende termijn) een ‘nieuw normaal’ zich gaat aftekenen. 

Ds. A.J. (Bert-Jan) Mouw