Catechisatie

Naast de clubs neemt de catechese een belangrijke plaats in binnen het jeugdwerk. De doelstellingen ten aanzien van het onderwijs en het jongerenpastoraat, die bij de clubs minder uit de verf komen, hebben juist prioriteit bij de catechese. De jongerencatechese is voor jongeren vanaf de brugklas.

Uitgangspunten

Voor de catechese zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • het doel is om de jongeren van de gemeente te leren leven als gedoopte mensen;
 • daarvoor is geloof en bekering nodig;
 • we belijden daarin onze afhankelijkheid van de werking van de Heilige Geest;
 • het onderwijs moet aansluiten bij de volle breedte van het mens-zijn: hoofd, hart en handen:
  • hoofd: het onderwijs moet de jongeren kennis geven van de inhoud van het geloof en het belijden van de kerk: geloof, gebod, gebed en sacramenten;
  • hart: het onderwijs moet de jongeren helpen en aansporen om een bewuste keuze te maken voor het geloof in Jezus Christus;
  • handen: het onderwijs moet betrokken zijn op de leefwereld van de jongeren: praktisch en persoonlijk.

Organisatie

De inleiding van de onderwerpen wordt verzorgd door de predikant, de jeugdouderling of iemand anders die daar de kennis en de vaardigheden voor heeft. Na de inleiding wordt het onderwerp door de catechisanten verder besproken en verwerkt in kleine groepjes onder leiding van mentoren. Verder is er de belijdeniscatechese voor hen die zich geroepen voelen om zijn of haar geloof te belijden in het midden van de gemeente.

De volgende punten vormen de leidraad tijdens de belijdeniscatechese:

 1. “Ja” zeggen tegen Christus als persoonlijke Zaligmaker.
 2. Het voornemen om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf.
 3. Antwoord op de Heilige Doop.
 4. Toegang ontvangen tot het Heilig Avondmaal.
 5. Verantwoordelijkheid dragen in de gemeente: meewerken aan de opbouw van de gemeente.

Belijdeniscatechese wordt doorgaans gegeven vanaf oktober tot Palmzondag. Voor hen die nog niet hun jawoord kunnen geven, is er de mogelijkheid het volgende seizoen opnieuw deel te nemen, alvorens belijdenis van het geloof af te leggen. Wanneer het noodzakelijk, dan wel gewenst is, kan aangepaste catechese worden verzorgd voor oudere doopleden van de gemeente, die nooit eerder tot het doen van belijdenis kwamen. Hetzelfde is van toepassing op de verstandelijk gehandicapten (anders begaafden) in
onze gemeente.

De tijden van de catechese worden in september in het ‘winterwerknummer’ van ‘Voetius’ aangegeven. Alle jongeren van onze gemeente worden hartelijk uitgenodigd om trouw de catechisatie te bezoeken en de ouders worden gewezen op de verantwoordelijkheid, die zij erkend hebben bij het geven van hun jawoord bij de bediening van de Heilige Doop, om hun kinderen in de leer van de zaligheid te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen.

Aankomende evenementen