Pastorale zorg

Wijkteams

Een wijkteam bestaat uit zes (soms zeven) personen. Naast de genoemde wijkouderling en wijkdiaken zijn er dus nog vier anderen betrokken bij het pastoraat in een wijk. Uiteraard hebben allen de belofte van geheimhouding moeten afleggen.

Bekijk hier de wijkindeling.

Huisbezoek

De kerkenraad brengt in het winterseizoen regelmatig een huisbezoek bij allen die tot de gemeente behoren. Op deze wijze oefent de kerkenraad de pastorale zorg uit. De gesprekken tijdens de bezoeken gaan in het algemeen over het maatschappelijk en gezinsleven, gezien in het licht van Gods Woord. Met name wordt er gesproken over het kerkelijk leven, dat het centrum vindt rond Woord en Sacramenten. De huisbezoeken betreffen natuurlijk het hele gezin. Ook de jongeren en de kinderen horen erbij in de gemeente, en het is fijn als ook zij, met wat ze naar voren brengen, in het gesprek betrokken kunnen worden. De afspraken worden verzorgd door de coördinator van het wijkteam.

Bezoek van de predikant

Als er omstandigheden zijn waarin u het bezoek van de predikant wenst, bijv. bij ziekte, problemen, persoonlijke geestelijke nood, of wat er verder ook zijn kan, dan wordt u verzocht de predikant of de kerkenraad daarvan in kennis te stellen. U moet er niet te snel van uitgaan dat de predikant toch wel weet wat er aan de hand is. Daarom wordt u vriendelijk verzocht berichten van geboorte, jubileum, ziekenhuisopname enz. door te geven aan uw predikant. Als u zelf laat weten dat u bezoek wenst, voorkomt dat teleurstellingen. U kunt hiervoor het volgende formulier gebruiken:  contactformulier

Pastoraat in het ziekenhuis

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen en u wenst daar bezoek van de predikant, dan wordt u verzocht hem dat tijdig te laten weten. Als de predikant niets hoort en niets doorkrijgt, dan wordt verondersteld dat u geen bezoek wenst. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch zijn een aantal eigen pastorale medewerkers aanwezig. U kunt bij opname om bezoek van een van hen vragen.

Pastoraat aan gemeenteleden van 65 jaar en ouder

De gemeenteleden van 65 jaar en ouder worden tweemaal per jaar bezocht door ouderenpastor A. Hakkesteeg, Tempelierstraat 3, tel. 691792 ; mw. A.L.J. Bouman, Maasdijk 75a, tel. 691746. Leden van de HVD bezoeken de 70 -jarigen en ouderen als zij daar behoefte aan hebben. Wilt u bezoek van de HVD ontvangen dan kunt u hiervoor contact opnemen met Nia van Vuuren, tel. 0416-693576. De predikant brengt een bezoek rond de verjaardag bij het bereiken van de leeftijd van 80 jaar en verder elk kroonjaar: 85, 90, 95, 100.

Pastoraat ‘Wilgenveld’

Een aantal leden van de gemeente woont in het Gezinsvervangend tehuis ‘Wilgenveld’ (Spieringen 27) of begeleid wonen aan de Markt. Ouderling A. Schoon verzorgt het pastoraat voor deze bewoners. De ene week leidt hij een gespreksgroep, de andere week gaat hij bij de bewoners op huisbezoek. Hij heeft zitting in de classicale commissie ‘Aangepaste Kerkdiensten’.

Pastoraal Team

Het pastoraal team is ingesteld om ondersteuning te kunnen bieden aan de predikant en de wijkouderlingen in het bieden van pastorale zorg aan de gemeenteleden. De leden van het team zijn toegerust om mensen pastoraal te ondersteunen in de vorm van luisteren, troosten, bidden, of er gewoon aanwezig zijn. De leden van het team maken deel uit van de verschillende wijkteams.
Daarbinnen werken ze samen met de andere leden van het wijkteam. Gelet op de opdracht van de leden van het pastorale team, zullen zij in de toekomst taken van de wijkouderling over gaan nemen, zoals het bezoeken van langdurig en chronisch zieken, gehandicapten en mensen die te maken hebben gehad met een ernstig verlies. Als u behoefte hebt aan contact met een van de leden van het pastorale team of meer informatie wenst, neem dan contact op met uw wijkouderling.

Pastoraat rond overlijden

Bij een sterfgeval is het van belang dat de nabestaanden de predikant/ wijkouderling daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stelt, hetzij persoonlijk, of via de begrafenisonderne¬mer, om zo een afspraak te maken voor de pastorale begeleiding en de verzorging van de begrafenisplechtigheid. Er kan bij de begrafenis gebruik gemaakt worden van ‘de Oude Kerk’ of van de nieuwe kerk, naar keuze. Via de begrafenisonderneming wordt meestal contact gelegd met de kerkelijke gemeente. Is de begrafenisondernemer niet bekend in deze gemeente, dan dient contact op te worden genomen met de beheerder van kerkgebouw de Burg, Jan Klop. Indien op zaterdag begraven wordt, vindt de begrafenis voor de middag plaats.

Begrafenis/crematie

De herderlijke zorg vanuit onze gemeente gaat o.a. uit naar mensen die met verlies en rouw te maken krijgen. Het is mogelijk om een afscheidsdienst te organiseren vanuit een van beide kerkgebouwen, vanuit het rouwcentrum of een andere locatie.
Als christelijke gemeente beschouwen wij de begrafenis als de meest gepaste vorm van het afscheid nemen van onze geliefden. Dit doen wij in overeenstemming met de gehele joodse en christelijke traditie (o.a. op grond van 1 Korinthiërs 15).

Voor hen die kiezen voor crematie willen we als kerkgemeenschap graag nabij zijn in begeleiding en pastoraat. We kiezen ervoor om in dit geval geen afscheidsdienst te leiden vanuit de kerkgebouwen.

Commissie Rouwbezoek (C.R.)

Graag willen wij de Commissie Rouwbezoek onder uw aandacht brengen. Misschien heeft u nog maar kort geleden een geliefd familielid (of iemand in uw nabije omgeving) verloren en voelt u de behoefte om er met iemand over te kunnen spreken. De C.R. wil steun bieden afgestemd op datgene, wat u als rouwdragende nodig heeft. Als u behoefte heeft aan een bezoekje, dan kunt u altijd (vrijblijvend) contact opnemen met één van ons. Contactpersonen: Willie van Gent (06-21600375), Ton Schoon (06-53463028), Gerda Groeneveld (06-12602935), Sander en Maya Louwerse (06-45546025).