Sacramenten

De Heilige Doop

De Heilige Doop wordt ongeveer één keer per zes weken bediend. Daaraan voorafgaande is er de gelegenheid tot doopaangifte, waarbij kenbaar kan worden gemaakt dat men een kind wil laten dopen. Deze doopaangifte, waarbij het trouwboekje dient te worden meegebracht, is een noodzakelijke formaliteit. Het eigenlijke pastoraat rond de Heilige Doop vindt plaats tijdens een doopbezoek aan huis. De ouders van de ‘dopeling’die nog geen belijdenis gedaan hebben, wordt gevraagd in overweging te nemen dit alsnog te gaan doen. De eigenlijke toestem¬ming tot de bediening van de Doop wordt tijdens het doopbezoek gegeven (indien niet geheel voldaan wordt aan de doopvoorschriften wordt door de kerkenraad een beslissing genomen).

In het algemeen geldt, dat men kerkelijk meelevend moet zijn, wil men het ja-woord uit kunnen spreken. Aan de ouders wordt gevraagd ter voorbereiding van het doopbezoek het formulier achterin het psalmboek te lezen. Na de bediening van de Doop wordt de doopkaart overhandigd. Zij, die tot onze gemeente behoren, maar in een andere gemeente hun kind voor de Doop willen houden, volgen dezelfde procedure als hierboven aangegeven. Na doopaangifte en doopbezoek kunnen zij een consent ontvangen.

Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd. Voorafgaand is er een dienst van voorbereiding. Na de viering is er in de avonddienst nabetrachting en dankzegging voor het Heilig Avondmaal. In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt er censura morum gehouden op maandagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur in de consistorie. Dit is een gelegenheid die aan de lidmaten gegeven wordt om eventuele gegronde bezwaren in te brengen tegen leer of leven van belijdende lidmaten van de gemeente.

In de week van voorbereiding is er (veelal) op woensdagavond van 20.30 uur tot 21.30 uur een avondmaals bezinning. Deze ontmoeting is bedoeld om samen nog eens na te denken over het geweldige gebeuren dat centraal staat in het Heilig Avondmaal, namelijk het lijden en sterven van Christus voor zondaren. De bijeenkomst begint met het zingen van een psalm/lied, gebed en schriftlezing. Daarna houdt de predikant een korte inleiding. Na de inleiding is er ruimte voor het stellen van vragen en gesprek. Omstreeks 21.30 uur wordt afgesloten met zingen en gebed. Deze avond is toegankelijk voor de gehele gemeente, dus niet alleen voor hen die aan het avondmaal aangaan.