Toen & nu

Het dorp Aalburg en het dorp Wijk zijn al lange tijd burger­lijk een eenheid: Wijk en Aalburg. Maar kerkelijk zijn beide gemeenten geheel zelfstandig. Het oorspronke­lijke kerkgebouw van Aalburg werd waarschijnlijk om­streeks het jaar 1000 gesticht op een stroomrug van de Maas. Of al eerder, want het dorp wordt reeds in 889 genoemd. In de eerste eeuwen was de kerk toege­wijd aan St. Trudo en viel deze onder het gezag van de abdij van Sint-Truiden in België. De oudste vermelding van een kerk te Aalburg dateert uit 1012. Waar­schijnlijk is dit een houten gebouw geweest, dat in 1055–1082 ver­vangen is door een tufste­nen kerk op basal­ten funde­rin­gen.

De oudste grafzerk dateert uit 1449 en is nu te vinden onder de toreningang. Tot 1630 was de kerk bedekt met een rieten dak. Door bliksem­inslag brandde de kerk in dat jaar uit, maar herbouw volgde. Een inscriptie op de noor­delij­ke zijmuur houdt de herinnering hieraan levend. In de beide zijmu­ren zijn nog de aparte mannen- en vrouwen­in­gangen te herken­nen, al zijn ze nu dichtgemetseld.

De kerk en de toren werden tijdens de Tweede Wereld­oorlog vrij ernstig beschadigd. In de winter van 1944 vormde de Maas de schei­ding tussen de Duitse en de Geallieerde legers. Over en weer is toen veel geschoten. Na de oorlog volgde een restauratie die in 1955 werd voltooid. Een nieuwe consistorie bleek nodig te zijn. Het orgel dat toen geplaatst werd (in plaats van het verwoeste Van Oeckelen-orgel) bleek door gebrek aan goed materiaal niet lang mee te kunnen gaan. In september 1990 werd een nieuw orgel in gebruik genomen, door de fam. Blank gebouwd in Biedermeierstijl, om zodoende aan te sluiten bij de stijl van het oorspronkelijke muziekinstrument.

Na de oorlog verminderde het aantal gemeenteleden in flinke mate. Maar sinds onge­veer 1975 is Aalburg een groeikern en daardoor is de gemeente sterk gegroeid en de gemiddelde leeftijd flink gedaald. Het aantal bezoekers van de morgendienst paste niet meer in de kerk. Daarom zijn er een aantal jaren twee morgendiensten geweest, om 9.00u en om 10.45u. Mede om die reden waren er al meer dan tien jaar plannen voor de bouw van een nieuw kerkgebouw. In 2011 werd uiteindelijk gestart met de bouw van deze nieuwe kerk, die op 24 juni 2012 in gebruik is genomen.

Op 1 januari 2014 telde de hervormde gemeente 1258 leden: 515 belij­dende leden, 614 doopleden en 129 geboor­tele­den.

De oude stukken van de kerkenraad en de kerkvoogdij zijn aanwezig in het Streekarchief ‘Land van Heusden en Altena’, Pelsestraat 17, 5256 AT Heusden, tel. 0416-661901. De streekarchivaris of een van zijn medewer­kers zal u op verzoek graag informa­tie verstrek­ken. Voor informatie of kosteloze inzage gelden de richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke- en semikerkelijke archie­ven. Zie ook: www.salha.nl

Bekijk hier de Inventaris van het Streekarchief